Guangzhou, China

CTF tower

Kohn Pedersen Fox Associates